+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

Product Details

Product Name : C-PRO GROUT 290 / ซีเมนต์มอร์ต้าผสมเสร็จ ชนิดไม่เกิดการหดตัวประกอบด้วยซีเมนต์์

WebSite :www.chemithaiproducts.com

C-PRO 290 เป็นซีเมนต์มอร์ต้าผสมเสร็จ ชนิดไม่เกิดการหดตัวประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาด และสารเคมีพิเศษเป็นส่วนผสม ทุกอย่างเหมือน C-PRO 390 ต่างกับตรงความแข็งตัวของคอนกรีต ขึ้นอยู่กับการใช้งานของหน้างานจริง ว่าต้องการค่าความแข็งตัวของคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมงแรกหากต้องการให้ค่า KSC ขึ้นเกิน 400 ก็เลือกใช้ C-PRO390 หากต้องการค่า KSC ต่ำกว่า หน้างานมีเวลาให้คอนกรีตเซ็ทตัวมากกว่าก็สามารถใช้งานตัว C-PRO290 ได้.

C-PRO GROUT 290 is a premixed. Cementitious non-shrink high strength developing grout composed of special cement, sand and admixtores. KSC≥295 for 24 hours.

ดาวน์โหลดเอกสาร